Kdo jsme / Světci Dnes je 19. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Roch González

Celým jménem Roch (Roque) González ze Santa Cruz se narodil 17. listopadu roku 1576 v dnešním hlavním městě Paraguaye Asunciónu. Byl desátým potomkem španělského královského notáře Bartoloméa Gonzáleze a míšenky Marie de Santa Cruz. Už jako dítěti mu matka připomínala, že v jeho těle proudí guaraníjská krev a že na to nikdy nemá zapomenout.

Mladý farář v Asunciónu

V mládí byl velice zbožný; v katedrále v Asunciónu sloužil jako ministrant a chórový zpěvák. Celé jeho příbuzenstvo tedy považovalo skoro za samozřejmé, že jednoho dne se stane knězem. Samotný Roch však prý jejich nadšení příliš nesdílel, o svém duchovním povolání velmi pochyboval a pro kněžskou dráhu si připadal nevhodný. Ve věku třiadvaceti (někde se udává dvaadvaceti) let byl nicméně córdobským biskupem vysvěcen na kněze. O něco později byl františkánským biskupem Martinem Ignaciem de Loyola, prasynovcem sv. Ignáce z Loyoly, ustanoven farářem katedrály v Asunciónu. Angažoval se v rozličných apoštolských činnostech, ale odmítl úřad generálního vikáře Asunciónu, protože chtěl jako misionář působit mezi domorodci.

Jeho zájem se pak plně soustřeďoval na původní obyvatele rodné země (mimo jiné si již v mládí osvojil jejich jazyk); toužil zvěstovat evangelium dalším příslušníkům původního obyvatelstva na místech, kam ruka evropské civilizace ještě nedosáhla. Deset let po svém svěcení se stává členem jezuitského řádu, aby se mohl naplno věnovat misijní činnosti. Celý život pak strávil mezi domorodými kmeny a vždy bojoval za ty nejpotřebnější a nejzranitelnější.

Zakladatel jezuitských redukcí

Jeho mise byla v lecčems výjimečná. Nejen že se dostal do míst, kam nikdy před ním nevstoupila noha španělských osadníků, ale nadčasový byl i způsob, jakým misie mezi původním obyvatelstvem prováděl. Roch González stál totiž u zrodu tzv. jezuitských redukcí. Ve své podstatě to byly menší soběstačné osady původních obyvatel, které spravovali členové Tovaryšstva, a to na způsob strážců jejich života, tradic a bohatství. To byl v době, kdy na jiných místech Jižní Ameriky evropští conquistadoři původní obyvatele brutálně vykořisťovali, velice moderní přístup, vedený láskou k Bohu a člověku.

Díky tomu, že se zachovaly některé Gonzálezovi dopisy, můžeme si poměrně dobře představit, jak taková osada vypadala. Zde je autentický popis vůbec první založené redukce sv. Ignáce:

Toto městečko muselo být vybudováno od samotných základů. Aby se zabránilo příležitostem k hříchu, rozhodl jsem se ho vybudovat ve španělském stylu, tedy tak, že každý by měl mít svůj vlastní dům s pevnými zdmi a s přiléhajícím dvorem. Tento systém zabraňuje snadnému přístupu z jednoho domu do druhého, což bývala příležitost pro konání alkoholových orgií a podobných zel.

Kostel s farním domem byl vystaven kvůli našim potřebám. Pohodlné domy jsou uzavřeny zdmi z nepálených cihel a stavěny z cedrového dřeva – cedr je zde nejrozšířenější dřevinou. Abychom toto všechno zařídili, museli jsme pracoval velmi tvrdě. Ale ještě s větším nadšením a energií – vlastně celou naší silou – jsme pracovali na budování chrámů pro našeho Pána, a to ne jen těch vytvořených rukama, ale i na těch duchovních – jmenovitě na duších těchto indiánů.

O nedělích a svátcích se modlíme během mše a předtím vykládáme katechismus jak chlapcům, tak dívkám. Dospělí jsou vyučováni v oddělených skupinách pro muže a ženy asi po 150 lidech. Krátce po obědě je učíme, po dobu asi dvou hodin, číst a psát.

Stále je tu mnoho nepokřtěných. Jelikož je stále třeba sít a sklízet, všichni nemohou být pokřtěni najednou. Takže každý měsíc postupně vybíráme ty nejlépe připravené... Mezi asi 120 pokřtěnými v tomto roce bylo i pár starších šamanů.

Roch zasvětil celý svůj další život budování podobných osad; celkem se mu jich podařilo založit šest.

Misionář a mučedník

V roce 1628 založil González spolu se dvěma dalšími spolubratry, mladými španělskými jezuity Alonsem Rodríguezem Olmedem a Juanem del Castillo, redukci blízko řeky Ijuhi. Pak se vydali ještě dál na jih, aby v oblasti dnešní Rio Grande Do Sul (Brazílie) založili další redukci ke cti Všech svatých. Zde ovšem narazili. Do cesty se jim postavil kmenový náčelník, který byl proti plánu redukcí naladěný velmi nepřátelsky. Nově vznikající osadu spolu s dalšími obyvateli pralesa napadl právě ve chvíli, kdy se González snažil upevnit menší zvon na nově postavenou kapličku. Kaplička byla nájezdníky spálena a 15. listopadu 1628 Roch González i jeho spolubratři umírají mučednickou smrtí, zabiti ránou do hlavy. Nájezdníci poté napadli i redukci u řeky Ijuhi.

Těla mučedníků byla spálena, ale několik pozůstatků bylo zachováno. O pět let později bylo do Španělska a pak do Říma posláno Gonzálezovo srdce, několik kostí jeho společníků a nástroj mučednictví, kamenný tomahavk. Teprve v roce 1928 se tyto relikvie vrátily do Latinské Ameriky, přesněji do Buenos Aires. Roku 1934 byl Roch González se svými společníky Alonsem Rodríguezem Olmedem a Juanem del Castillo blahořečen papežem Piem XI. Dne 16. května 1988 je papež Jan Pavel II. během své návštěvy Paraguaye prohlásil za svaté. Jejich svátek je stanoven na šestnáctého listopadu.

Roch González je vůbec prvním světcem, který se narodil na území amerického kontinentu. Jeho srdce a tomahavk byly v roce 1960 převezeny do Paraguaye, kde jsou dodnes uchovány v chrámě Krista Krále v Asunciónu.

Volné motivy z Gonzálezova života využil v roce Robert Bolt při práci na scénáři k filmu Misie (The Mission, 1986). Gonzálezův život a odkaz přibližuje také moderní balet z roku 2013 Roque Marangatú.


Bližší informace o paraguayských redukcích se můžete dozvědět například v knize Pierre Francoise-Xaviera de Charlevoix Paraguay v době jezuitských redukcí (Refugium, Olomouc 2008).


Náš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil