Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 12. 12. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
P. František Kučera

Datum narození:8.9.1913
Datum vstupu do řádu:  13.8.1932
Datum úmrtí:10.8.1975

V roce 1975 zemřel oblíbený a všemi ctěný magister noviců P. František Kučera. 10.srpna dotrpěl v brněnské onkologické nemocnici na Žlutém kopci. Navštěvoval jsem jej tam každou neděli a každou středu a přinášel sv. přijímání. Jen tu poslední neděli jsem měl nějakou nutnou práci. Sv. přijímání mu však bylo doneseno. Vždy před tím mě očekával na zahradě a po díkůčinění po sv. přijímání jsme ještě delší chvíli rozmlouvali. Byl mi jako provinciálovi opravdovým důvěrníkem a mohu říci, že i v mnohém pomocníkem. Tu neděli byl podle svědectví návštěvníků jako změněný, velice trpěl a na druhý den zemřel. Měl 62 roků, z toho 43 prožil vzorně jako řeholník Tovaryšstva Ježíšova.

P. Kučera se narodil v Třebíči - Podklášteří. Doma vychodil obecnou školu a na měšťance dvě třídy. Byl velmi nadaný, a tak jej rodiče v r. 1926 poslali na Velehrad k jezuitům. Po šesti letech na gymnáziu vstoupil nadějný student do noviciátu Tovaryšstva na Velehradě. Po dvou letech dne 15. 8. 1934 složil své první řeholní sliby. Dva roky potom byl na arcibiskupském gymnáziu v Praze - Bubenči a v r. 1936 tam s vyznamenáním maturoval. Po maturitě byl poslán do Belgie do Marneffe na filosofii. Byl to institut pro Španěly, kteří za komunistického krvavého pronásledování museli utéci ze Španělska. V roce 1938, kdy už doma ve vlasti bylo veliké politické napětí, povolali představení scholastika Kučeru domů, aby poslední rok filosofie udělal v Benešově u Prahy na provinčním filosofickém Institutu. Když filosofická studia zakončil, byl na Velehradě až do roku 1941, tedy dva roky prefektem studentů. V roce 1941 začal na nově otevřeném řádovém studiu v Praze svá studia teologická. Nejprve u sv. Ignáce, potom na Strahově. V třetím ročníku přijal podjáhenské a jáhenské svěcení a měl být vysvěcen v červnu 1944 na kněze. Místo toho byl zatčen gestapem a odvezen na Pankrác s ostatními teology a některými patery. Po odsouzení byl poslán do Terezína.

Po návratu 29. 6. 1945 byl vysvěcen na kněze u sv. Ignáce před Palladiem země české - Panny Marie Staroboleslavské. Pak dokončil v Heythrop College v Anglii čtvrtý rok teologie. V Beuno College v Sev. Walesu konal třetí probaci v roce 1946 - 1947 zároveň se zaměřením na výchovu noviců. Když se v r. 1948 vrátil, byla jeho dispozice zřejmá: socius magistra noviců s tím, že po roce převezme noviciát jako magister. Osobně mohu svědčit, jak skvělá byla dvojice ve výchově - O. Zgarbík jako novicmistr a P. Kučera jako socius. P. Magister Zgarbík mu dával stále víc prostoru v noviciátě, takže v r. 1948 se stal P. Kučera novicmistrem a byl jím až do své smrti. Oficiálně tento úřad zastával do roku 1950.

Ale i později, jak jen mohl, zastával tento svůj úkol radostně a zodpovědně. Zvláště za mého provincialátu, kdy byli opět víc přijímáni noví členové. Až do své smrti byl duchem výchovy P. Kučera, vždy mírný, laskavý. ale pevný duchovní rádce.

Byl internován v Bohosudově, v Oseku, v Želivě a nakonec v Králíkách. V Králíkách byl spolu s O. Zgarbíkem a jinými zatčen. Souzen byl v březnu r. 1960 v Ostravě, kde byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 16 roků. Tentýž vysoký trest dostal také O. Zgarbík jako vedoucí. V trestu se podivuhodně sešli tito dva naši vychovatelé, kdysi magister a socius. Na O. Kučeru se nevztahovala ani amnestie v r. 1962, ani v r. 1965. Byl propuštěn až na amnestii v r. 1968 v květnu. Už ve vězení měl zdravotní potíže, které statečně snášel. Když se dostal na svobodu, byl disponován P. provinciálem Šilhanem do Hostimi k sestrám Nejsv. Svátosti. Když nastala normalizace, zjistilo panstvo, že v Hostimi jsou dva jezuité, totiž na faře P. Kovář a u sester P. Kučera. Bylo rozhodnuto, že se to tak nemůže nechat. Proto byl P. Kučera přeložen k sestrám, sv. Hedviky v Břežanech, kde kdysi byl P. Kubeš a po něm P. Botor, který se však dobrovolně hlásil do olomoucké arcidiecéze ke službě ve farnostech. Tak se dostal O. Kučera do Břežan. Z Břežan dostával někdy souhlas ke konání kněžských duchovních cvičení. Byl oblíbeným zpovědníkem kněží. Jeho přístup byl vždy laskavý a milosrdný. V roce 1974 se musel podrobit operaci. Měl vývod. Vrátil se sice na nějaký čas do Břežan, ale pak byl poslán do Brna do onkologického ústavu na ozařování. Před operací mně napsal. "Operace není tak vážná, ale přijímám ji jako možnost, kdy mně Pán může povolat k sobě. Plně se mu odevzdávám a chci jen to, co on chce ve své svaté vůli."

Operace předem nebyla tak závažná, ale stav po ní zjištěný - Ca - byl pozváním do věčnosti. Jeho pohřeb byl z Břežan z kostela za veliké účasti kněží, pohřeb hodný svatých. Radostně vděčný a soustředěný. O. Kučera je pochován vedle O. Konráda Kubeše na hřbitově Sester sv. Hedviky v areálu ústavu v Břežanech. Ačkoliv v tomto ústavu byl vedoucím p. Vavroušek vulgo Vokurka, který vždy po jezuitech obzvlášťě pásl, sešlo se nás na tomto pohřbu mnoho. Nad hrobem jsem ocenil tohoto Otce jako umělce v naslouchání druhým. Tímto nasloucháním si O. Kučera získával velkou důvěru všech.


Náš tip

Dějiny filosofie III.

Od Ockhama k Suárezovi
Frederick Copleston

Třetí díl 11tisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Ockhama k Suárezovi. Jde tudíž o dobu od vrcholného středověku po raný novověk. Uznávaná autorita v oboru dějin filosofie, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.) se ve vědeckém světě skvěle osvědčil. Jeho text vždy...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Senioři
Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.
Národní úmysl: Za vytrvalost v modlitbě (EG, č. 281,282).
více »

Nejbližší akce

Dny víry u Ignáce


Studentský Velehrad 2018


Středoevropský Magis 2018


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro mládež 18-30 let


Povoláním člověk


Duchovní cvičení pro ty, kdo přijali iniciační svátosti v dospělosti


Škola modlitby Lectio Divina


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil