Články / Rozhovory Dnes je 18. 2. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Rozhovory

         A     A     A

Zkušenost, která člověka změní na celý život

Středa, 11.11.2015
Rozhovor s polským jezuitou Pawłem Kowalskim o programu Magis

Redakce Jesuit.cz

Příští rok se v Krakově uskuteční další Světový den mládeže (SDM). Také tentokrát jezuité připravují předprogram zvaný Magis, který mladým lidem nabídne duchovní přípravou na SDM. Co je to Magis a na co se mladí mohou těšit, přibližuje polský jezuita a mediální koordinátor programu Magis 2016, Pawel Kowalski SJ.


Příští rok se v Krakově bude konat Světový den mládeže. Před ním jezuité organizují tzv. Magis. Co je to Magis?

Magis je duchovní program, který nabízíme jezuitské mládeži před SDM v Krakově. Nejlepší definicí Magisu je zkušenost, která člověka změní na celý život. Magis není jen o setkání mladých lidí, ale také o společné práci a modlitbě, kterých se budeme účastnit během celého programu. Hlavní myšlenka spočívá v tom, že pokud člověk pracuje s druhými lidmi, pokud s nimi vytváří vztahy, je v tom přítomen i Bůh. Člověk se však musí naučit toho Boha najít, nejde to automaticky. A právě o tom je program Magis − naučit se nacházet Boha ve všech věcech.

Magis v latině znamená „více“ a vychází z ignaciánské (jezuitské) spirituality. Co to znamená žít Magis?

V zásadě to znamená žít život více. Někdy to znamená žít svůj život s větší odpovědností, ale vztahuje se to i na sny a životní touhy. Žít podle zásady Magis také znamená bojovat o své sny a následovat své touhy, neboť Bůh je přítomen i v nich. Samozřejmě jde o touhy, které nejsou špatné. Takže žít více znamená být inspirován svými sny a aktivně je uvádět do praxe. Být „magis“ v neposlední řadě znamená být otevřený druhým lidem. Je to vlastně styl života.

Pojďme nyní k samotnému programu. Kdy se Magis koná?

Magis je desetidenní program. Trvá od 15. do 25. června, a končí tedy zahájením Světového dne mládeže, kterého se účastníci Magisu samozřejmě zúčastní. Také Magis bude mít mezinárodní charakter, protože na něj přijedou mladí ze všech pěti kontinentů. Program bude rozdělený do tří částí. První se bude konat ve městě Lodž, které se nachází v samotném srdci Polska. Druhá bude sestávat z tzv. experimentů, na kterých budou mladí rozděleni do mezinárodních skupinek a prostřednictvím různých témat se budou učit nacházet Boha ve všech věcech. Poslední část se uskuteční v Čenstochové, největším poutním místě Polska, a odtud se společně pojede na SDM.

Lodž má zhruba 700 tisíc obyvatel, je to tedy velké město. Co účastníkovi nabídne tato fáze programu a jak dlouho bude trvat?

Program v Lodži začne 15. července a skončí 17. července, tedy o dva dny později. Dopravu na místo zajistí jezuité, se kterými sem jednotlivé skupiny mladých pojedou. Lodž je město v srdci Polska; právě zde se sv. Faustyně Kowalské začal zjevovat Ježíš, také tu působí hodně jezuitů. Myšlenkou této fáze Magisu je zejména setkání a vzájemné poznávání se účastníků mezi sebou i setkání s generálním představeným řádu jezuitů. První den mladí přijedou a večer na ně bude čekat modlitba, mše a konference s otcem generálem. Další den se počítá i s volným časem, a mladí tak budou moci vidět alespoň kousek města. Den zakončí večerní modlitba. Kromě těchto základních bodů ještě program není úplně stanoven. Na třetí den je naplánován odjezd na experimenty.

Druhou částí programu jsou experimenty…

Tato část programu bude trvat od 17. do 23. července. Slovem „experiment“ se označuje mezinárodní skupinka (tři národnosti) zhruba dvaceti lidí. Zajímavé je, že jednotlivé experimenty nebudou pouze v Polsku, ale i na Slovensku, v České republice a v Litvě.

Co si máme představit pod pojmem „experiment“?

Experiment je situace, do které se člověk nedostane každý den; je to něco, co se děje jen výjimečně. Cílem experimentu je pomoci člověku lépe poznat sebe sama i druhé. Ne každý den se totiž ocitneme v mezinárodní skupině mladých lidí.

Experimenty se tedy ponesou na třech rovinách. První rovina spočívá v komunikaci a vytvoření společenství. Druhou představuje poznávání místa, kde se experiment koná; jde především o poznávání cizí kultury − polské, litevské atd. Třetí rovinou je aktivita. Účastníci každého experimentu se budou společně podílet na nějaké činnosti.

8 Co se skrývá pod onou aktivitou? Budou experimenty nějak tematicky rozdělené?

Chystáme kolem 110 experimentů, které, ano, budou tematicky rozdělené. Budou duchovní experimenty, putovní experimenty. Rovněž plánujeme experimenty umělecké a sociální.

Vezměme to pěkně po pořádku. Jak bude vypadat duchovní experiment?

Tento druh experimentu jsou − jednoduše řečeno − duchovní cvičení vedená za přítomnosti jezuitů. Program se zaměří zejména na modlitbu a cílem bude účastníka seznámit se základy modlitebních technik, které nabízí ignaciánské spiritualita, a naučit ho těmto technikám. Například jeden duchovní experiment, který povede německý jezuita Christian Wolf, je zaměřený na hledání Boha ve filmech. Samotné sledování filmu v tichu bude jistý druh modlitby, skrze který si máme uvědomit Boží věci. Na tomto experimentu by dokonce neměly být povoleny ani mobilní telefony, přístup na internet a podobně.

Putovní experiment?

Putovní experiment je v podstatě o putování z bodu A do bodu B. Cílem je však putování s Kristem. Nejde jen o obyčejnou pouť, ale o opravdové putování, na které se vydali apoštolové s Kristem. Každý účastník tohoto experimentu bude tedy jako takový apoštol, který putuje s Ježíšem. Některé experimenty představují pěší putování, jinde se dokonce bude putovat na lodích. Cílem tohoto experimentu je uvědomit si, že pouť není jen přesun mezi dvěma body, ale že je to celoživotní cesta s Ježíšem.

Jak je to s ostatními experimenty?

Jak jsem již naznačil, plánujeme i sociální a umělecké experimenty. Sociální experimenty budou sestávat z práce v domovech důchodců, ústavech pro lidi v nouzi a jiných sociálních či zdravotních zařízeních. Umělecké experimenty budou o umění. Například se chystá umělecký experiment, na kterém se účastníci budou učit psát ikony. Cílem obou druhů experimentů je, aby se účastník prostřednictvím těchto činností naučil nacházet Boha v každodennosti.

Budou i experimenty věnované různým kulturám?

Ano. Jeden bude zaměřený na vztahy mezi židy a křesťany. Při něm budeme poznávat židovskou kulturu a tradice. Polsko má totiž bohatou historii, pokud se týče židů.

Po experimentech následuje poslední část, která se bude konat v Čenstochové…

Ano, od 23. do 25. července. Bude to místo ztišení a modlitby. Bude zde i možnost přijmout svátost smíření. „Magisáci“ budou mít rezervovanou kapli s obrazem Matky Boží − to je velmi dobrá věc, protože za normálních okolností se tam tlačí davy lidí. Druhý den bude festival národů, na kterém bude mít každý národ prostor předvést něco ze své kultury.

Návštěvou tohoto poutního místa oficiální program Magisu končí. Co bude následovat potom?

Potom se přece společně pojede na Světový den mládeže do Krakova! Bude to však jiné než v minulých letech. „Magisáci“ budou ubytováni společně s ostatními účastníky SDM, tedy v různých školách a v rodinách.

Chystají jezuité něco i v Krakově?

Jezuité nabídnou „Magisákům“ dvě kavárny, ve kterých si budou moci odpočinout. Každá z nich bude mít i svou tematiku. První se bude věnovat povolání člověka (Manželství nebo kněžství? Co studovat? Kde pracovat?) a druhá ignaciánské spiritualitě. Jako jezuité budeme také přítomni na festivalu povolání a rovněž budeme organizovat filmový festival Iñigo.

Jezuité tedy nabídnou velmi bohatý program. Ale kdo jsou to jezuité? Co je hlavní náplní ignaciánské spirituality?

Podíváme-li se na spiritualitu františkánů, vidíme, že následují Krista v chudobě. Podíváme-li se na spiritualitu dominikánů, vidíme, že následují Krista tím, že kážou lidem. Jakým způsobem následují Krista jezuité? Kterým Ježíšovým rysem se inspirují? Čteme-li sv. Ignáce, můžeme pozorovat, že vždy klade důraz na poslušnost. Takže jezuité následují Krista, který je poslušný svému Otci. A proto je naším mottem nacházet Boha ve všech věcech. Jen když budeme schopni najít Boha v každé situaci, můžeme mu být poslušní.


Rozhovor je převzatý z blogu slovenského Magisu na webovém portále postoy.sk. Autorem rozhovoru je Matej Mihalík, člen společenství Magis na Slovensku. Redakčně upraveno.
Foto: Magis 2016.

Bližší informace o tom, jak se na Magis přihlásit, naleznete na českých webových stránkách Magisu.
Plakát ke stažení ZDE.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
16.1.2018 Středoevropský Magis se letos uskuteční v Polsku, mladí se již mohou hlásit
10.11.2017 Univerzitní kaplani diskutovali o doprovázení mladých při volbě povolání
21.8.2017 Celostátního setkání mládeže se zúčastnili i mladí jezuité
23.7.2017 Středoevropský MAGIS 2017 skončil
24.5.2017 Mladí se stále mohou hlásit na Středoevropský Magis


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: „Ne“ korupci
Aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.
Národní úmysl: Abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat (srv. Žl 1).
více »

Nejbližší akce

Promítání dokumentu z návštěvy kardinála Špidlíka


Velikonoce s Živými kameny


Studentský Velehrad 2018


Formační setkání Živých kamenů


více »

Nejbližší duchovní akce

Individuálně doprovázené exercicie


Postní duchovní obnova: Společenství svatých


Ignaciánské exercicie


Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil