Články / Rozhovory Dnes je 19. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Rozhovory

         A     A     A

Zkušenost, která člověka změní na celý život

Středa, 11.11.2015
Rozhovor s polským jezuitou Pawłem Kowalskim o programu Magis

Redakce Jesuit.cz

Příští rok se v Krakově uskuteční další Světový den mládeže (SDM). Také tentokrát jezuité připravují předprogram zvaný Magis, který mladým lidem nabídne duchovní přípravou na SDM. Co je to Magis a na co se mladí mohou těšit, přibližuje polský jezuita a mediální koordinátor programu Magis 2016, Pawel Kowalski SJ.


Příští rok se v Krakově bude konat Světový den mládeže. Před ním jezuité organizují tzv. Magis. Co je to Magis?

Magis je duchovní program, který nabízíme jezuitské mládeži před SDM v Krakově. Nejlepší definicí Magisu je zkušenost, která člověka změní na celý život. Magis není jen o setkání mladých lidí, ale také o společné práci a modlitbě, kterých se budeme účastnit během celého programu. Hlavní myšlenka spočívá v tom, že pokud člověk pracuje s druhými lidmi, pokud s nimi vytváří vztahy, je v tom přítomen i Bůh. Člověk se však musí naučit toho Boha najít, nejde to automaticky. A právě o tom je program Magis − naučit se nacházet Boha ve všech věcech.

Magis v latině znamená „více“ a vychází z ignaciánské (jezuitské) spirituality. Co to znamená žít Magis?

V zásadě to znamená žít život více. Někdy to znamená žít svůj život s větší odpovědností, ale vztahuje se to i na sny a životní touhy. Žít podle zásady Magis také znamená bojovat o své sny a následovat své touhy, neboť Bůh je přítomen i v nich. Samozřejmě jde o touhy, které nejsou špatné. Takže žít více znamená být inspirován svými sny a aktivně je uvádět do praxe. Být „magis“ v neposlední řadě znamená být otevřený druhým lidem. Je to vlastně styl života.

Pojďme nyní k samotnému programu. Kdy se Magis koná?

Magis je desetidenní program. Trvá od 15. do 25. června, a končí tedy zahájením Světového dne mládeže, kterého se účastníci Magisu samozřejmě zúčastní. Také Magis bude mít mezinárodní charakter, protože na něj přijedou mladí ze všech pěti kontinentů. Program bude rozdělený do tří částí. První se bude konat ve městě Lodž, které se nachází v samotném srdci Polska. Druhá bude sestávat z tzv. experimentů, na kterých budou mladí rozděleni do mezinárodních skupinek a prostřednictvím různých témat se budou učit nacházet Boha ve všech věcech. Poslední část se uskuteční v Čenstochové, největším poutním místě Polska, a odtud se společně pojede na SDM.

Lodž má zhruba 700 tisíc obyvatel, je to tedy velké město. Co účastníkovi nabídne tato fáze programu a jak dlouho bude trvat?

Program v Lodži začne 15. července a skončí 17. července, tedy o dva dny později. Dopravu na místo zajistí jezuité, se kterými sem jednotlivé skupiny mladých pojedou. Lodž je město v srdci Polska; právě zde se sv. Faustyně Kowalské začal zjevovat Ježíš, také tu působí hodně jezuitů. Myšlenkou této fáze Magisu je zejména setkání a vzájemné poznávání se účastníků mezi sebou i setkání s generálním představeným řádu jezuitů. První den mladí přijedou a večer na ně bude čekat modlitba, mše a konference s otcem generálem. Další den se počítá i s volným časem, a mladí tak budou moci vidět alespoň kousek města. Den zakončí večerní modlitba. Kromě těchto základních bodů ještě program není úplně stanoven. Na třetí den je naplánován odjezd na experimenty.

Druhou částí programu jsou experimenty…

Tato část programu bude trvat od 17. do 23. července. Slovem „experiment“ se označuje mezinárodní skupinka (tři národnosti) zhruba dvaceti lidí. Zajímavé je, že jednotlivé experimenty nebudou pouze v Polsku, ale i na Slovensku, v České republice a v Litvě.

Co si máme představit pod pojmem „experiment“?

Experiment je situace, do které se člověk nedostane každý den; je to něco, co se děje jen výjimečně. Cílem experimentu je pomoci člověku lépe poznat sebe sama i druhé. Ne každý den se totiž ocitneme v mezinárodní skupině mladých lidí.

Experimenty se tedy ponesou na třech rovinách. První rovina spočívá v komunikaci a vytvoření společenství. Druhou představuje poznávání místa, kde se experiment koná; jde především o poznávání cizí kultury − polské, litevské atd. Třetí rovinou je aktivita. Účastníci každého experimentu se budou společně podílet na nějaké činnosti.

8 Co se skrývá pod onou aktivitou? Budou experimenty nějak tematicky rozdělené?

Chystáme kolem 110 experimentů, které, ano, budou tematicky rozdělené. Budou duchovní experimenty, putovní experimenty. Rovněž plánujeme experimenty umělecké a sociální.

Vezměme to pěkně po pořádku. Jak bude vypadat duchovní experiment?

Tento druh experimentu jsou − jednoduše řečeno − duchovní cvičení vedená za přítomnosti jezuitů. Program se zaměří zejména na modlitbu a cílem bude účastníka seznámit se základy modlitebních technik, které nabízí ignaciánské spiritualita, a naučit ho těmto technikám. Například jeden duchovní experiment, který povede německý jezuita Christian Wolf, je zaměřený na hledání Boha ve filmech. Samotné sledování filmu v tichu bude jistý druh modlitby, skrze který si máme uvědomit Boží věci. Na tomto experimentu by dokonce neměly být povoleny ani mobilní telefony, přístup na internet a podobně.

Putovní experiment?

Putovní experiment je v podstatě o putování z bodu A do bodu B. Cílem je však putování s Kristem. Nejde jen o obyčejnou pouť, ale o opravdové putování, na které se vydali apoštolové s Kristem. Každý účastník tohoto experimentu bude tedy jako takový apoštol, který putuje s Ježíšem. Některé experimenty představují pěší putování, jinde se dokonce bude putovat na lodích. Cílem tohoto experimentu je uvědomit si, že pouť není jen přesun mezi dvěma body, ale že je to celoživotní cesta s Ježíšem.

Jak je to s ostatními experimenty?

Jak jsem již naznačil, plánujeme i sociální a umělecké experimenty. Sociální experimenty budou sestávat z práce v domovech důchodců, ústavech pro lidi v nouzi a jiných sociálních či zdravotních zařízeních. Umělecké experimenty budou o umění. Například se chystá umělecký experiment, na kterém se účastníci budou učit psát ikony. Cílem obou druhů experimentů je, aby se účastník prostřednictvím těchto činností naučil nacházet Boha v každodennosti.

Budou i experimenty věnované různým kulturám?

Ano. Jeden bude zaměřený na vztahy mezi židy a křesťany. Při něm budeme poznávat židovskou kulturu a tradice. Polsko má totiž bohatou historii, pokud se týče židů.

Po experimentech následuje poslední část, která se bude konat v Čenstochové…

Ano, od 23. do 25. července. Bude to místo ztišení a modlitby. Bude zde i možnost přijmout svátost smíření. „Magisáci“ budou mít rezervovanou kapli s obrazem Matky Boží − to je velmi dobrá věc, protože za normálních okolností se tam tlačí davy lidí. Druhý den bude festival národů, na kterém bude mít každý národ prostor předvést něco ze své kultury.

Návštěvou tohoto poutního místa oficiální program Magisu končí. Co bude následovat potom?

Potom se přece společně pojede na Světový den mládeže do Krakova! Bude to však jiné než v minulých letech. „Magisáci“ budou ubytováni společně s ostatními účastníky SDM, tedy v různých školách a v rodinách.

Chystají jezuité něco i v Krakově?

Jezuité nabídnou „Magisákům“ dvě kavárny, ve kterých si budou moci odpočinout. Každá z nich bude mít i svou tematiku. První se bude věnovat povolání člověka (Manželství nebo kněžství? Co studovat? Kde pracovat?) a druhá ignaciánské spiritualitě. Jako jezuité budeme také přítomni na festivalu povolání a rovněž budeme organizovat filmový festival Iñigo.

Jezuité tedy nabídnou velmi bohatý program. Ale kdo jsou to jezuité? Co je hlavní náplní ignaciánské spirituality?

Podíváme-li se na spiritualitu františkánů, vidíme, že následují Krista v chudobě. Podíváme-li se na spiritualitu dominikánů, vidíme, že následují Krista tím, že kážou lidem. Jakým způsobem následují Krista jezuité? Kterým Ježíšovým rysem se inspirují? Čteme-li sv. Ignáce, můžeme pozorovat, že vždy klade důraz na poslušnost. Takže jezuité následují Krista, který je poslušný svému Otci. A proto je naším mottem nacházet Boha ve všech věcech. Jen když budeme schopni najít Boha v každé situaci, můžeme mu být poslušní.


Rozhovor je převzatý z blogu slovenského Magisu na webovém portále postoy.sk. Autorem rozhovoru je Matej Mihalík, člen společenství Magis na Slovensku. Redakčně upraveno.
Foto: Magis 2016.

Bližší informace o tom, jak se na Magis přihlásit, naleznete na českých webových stránkách Magisu.
Plakát ke stažení ZDE.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
31.7.2018 V Polsku proběhl Středoevropský Magis
3.7.2018 Jezuité v Myanmaru zorganizovali první myanmarský Magis
21.3.2018 Středoevropský Magis se letos uskuteční v Polsku
10.11.2017 Univerzitní kaplani diskutovali o doprovázení mladých při volbě povolání
21.8.2017 Celostátního setkání mládeže se zúčastnili i mladí jezuitéNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


více »

Kalendárium

Památka sv. Petra Kanisia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil