Články / Články Dnes je 8. 12. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Víru neustále obnovovat

Pátek, 18.8.2023
Podněty P. Pavla Ambrose SJ k liturgii 20. neděle v mezidobí

Pavel Ambros

Kdy se odehrává setkání s kananejskou ženou v dnešním evangeliu? Poté, co se Kristus, unavený úzkoprsostí a náboženskou uzavřeností, velmi ostře střetl se zkostnatělou tradicí farizeů a zákoníků. Osočil je trefně. To nebyla náhodná trefa, nýbrž jádro. Starají se více o svou náboženskou tradici než o Boha a jeho slovo!

Sloveso vyjít odtud (doslova vyšed odtamtud; ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ze slovesa ἐξέρχομαι) znamená něco ukončit a vydat se ven, uniknout z něčeho. A odebrat se (ἀνεχώρησεν ze slovesa ἀναχωρέω) naznačuje jiný pohyb – vrátit se, odejít stranou, uchýlit se. Ono vyjít odtud je rozpoznatelná narážka na situaci exodu, jež se stále opakuje. Když vyjde někdo z otroctví, je znovu pokoušen do otroctví se vrátit. Klaustrofobie ze svobody a otevřenosti žene člověka opětovně na místa zabezpečeného otroctví.

A co Kristus? Nemůže už snášet toto klima uzavřenosti, kde se každé jeho slovo poměřuje špatnou logikou. Co činí v situaci, kdy každé jeho gesto se posuzuje špatným způsobem? Kde tradice je už dusivým brněním? On byl poslán právě proto, aby povolal ztracené ovce z domu Izraele z uzavřenosti útlaku, z náboženství, jenž zotročuje a uzavírá do prázdných forem. Nedokáže otevřít lidstvo jeho synovství s Otcem (srv. Jan 10,1–18; zvláště v. 4!)

Možná je pohanský kulturní svět lépe připraven na přicházení. Připravenost představuje žena: křičí a volá. Domáhá se v naději, že mimořádné věci, jež se kolem Ježíše děly a budou dít, přinášejí nový život. „Smiluj se nade mnou“ je výkřik pohanského světa čekajícího na vysvobození.

Kristus nikdy neochabuje. Vstupuje do všeho pozitivního. Vidí předem věci, jak se mění, když zárodek vzkříšení v jeho slově ničí předsudky. Židovská náboženská kultura rozlišuje mezi vyvoleným národem a pohany. O nich mluví jako o domácích psech, ne jako o toulavém psisku. Kristus je nezažene! Nevadí mu lidé, kteří jsou na první pohled přítěží. Vidí je jinak. Co můžeme ještě vytušit v tomto nádherně náboženském obrazu ženy, která se klaní Bohu? Vidí v muži ženicha, jenž přichází. Je obrazem nevěsty, která hledá ženicha. Bez něj nemá potomka, nemá život, ba nosí v sobě démona. A prosí o drobek.

Jak už to tak bývá, těsně předtím, když se dělil o chléb, zbylo mnoho drobtů, dvanáct košů, jež mělo dvanáct apoštolů vyslaných na druhý břeh odnést do pohanského světa. Stačil jeden drobek, a tato žena se svou dcerou našla život. A nejen to, podle exegeze se druhé rozmnožení chlebů odehrává na druhé straně jezera, tedy na pohanském území právě proto, že Kristus je chlebem pro celé lidstvo. Kde je lidstvo napadeno melancholií, přináší útěchy.

Rozvineme-li tento obraz, vidíme misii církve ve světě. Bude podobná ženě, jež ve své životní nouzi, ve své dramatické situaci našla společenství s Kristem. Setkání ji uzdravilo. Setkání je vždy dobrý zárodek budoucích věcí. A proč Kristus nevyhověl hned, na první žádost? Uzdravení je setkání s Kristem, rozpoznání Pána v něm. V něm vrcholí. Bez tohoto posečkání by zřejmě více viděla uzdravení než toho, kdo léčí. Duchovní poučení je poměrně silné: když máme své problémy, své potřeby, máme o nich přemýšlet. Důležitější než přemýšlet o řešení je přemýšlet o tom, jak se tyto skutečnosti stávají místem a důvodem pro setkání s Pánem. To je závažnější než to, co se stane. A když se to stane? Pěstujme setkání s Kristem jako zárodek, který v samotném kořeni zadusí vše zlé. Pohanská žena se tak stává učitelkou vytrvalosti, víry, modlitby. Věřící není ten, kdo uvěřil jednou provždy, ale ten, kdo svou víru neustále obnovuje v jejích samotných počátcích.


Foto: Kaple Redemptoris Mater, Vatikán; Centrum Aletti.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.12.2023 Mariánská dogmata přinášejí stále nové plody Ducha
1.12.2023 Božské není na prodej
24.11.2023 Kristus s hluboce lidskou laskavostí
16.11.2023 Pohlédněme na druhé z jiné strany
10.11.2023 Pochodně prozíravýchNáš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl
Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

více »

Nejbližší akce

Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Exercicie pro všechny


Kurz Společná cesta


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil