Články / Aktuality Dnes je 19. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Synodální církev od nejstarších křesťanských komunit až po současnost

Čtvrtek, 19.10.2023
Řím. Po dvou týdnech účasti na generálním shromáždění synody o synodalitě v církvi se s námi biskup Enrique Figaredo SJ (na foto s papežem Františkem) z Apoštolské prefektury v kambodžském Battambangu dělí o své zkušenosti. Narodil se ve Španělsku, svůj misionářský život prožil v Thajsku, a především v Kambodži. Tam mu lidé říkají jednoduše „Monseñor Kike“. Je známý a vážený pro svou oddanost postiženým osobám, které byly zraněny protipěchotními minami.


V ekumenické modlitbě, kterou zahájil synodu, nás papež František vyzval, abychom si představili, že jsme „jako raně křesťanské společenství v den Letnic. Jako jedno stádo, milované a shromážděné jedním pastýřem Ježíšem. Jako velký zástup v knize Zjevení jsme zde, bratři a sestry, ze všech národů, ze všech pokolení, lidí a jazyků (Zjevení 7,9), z různých společenství a zemí, dcery a synové téhož Otce, inspirováni Duchem přijatým ve křtu a povoláni ke stejné naději“ (srov. Ef 4,4-5).

Synodální proces není nová myšlenka; byla v církvi vždy od prvních křesťanských společenství. To, o co se nyní snažíme, je posílit tento způsob postupu v církvi v souladu s duchem Druhého vatikánského koncilu. Snažíme se obnovit ducha solidarity, ke kterému byla církev povolána od svých počátků. Chceme církev, která je více bratrská a více misijní, církev s větší účastí a větším společenstvím.

Papež nás také vyzval k modlitbě a tichu: „Skutky apoštolů říkají, že po Petrově promluvě na Jeruzalémském koncilu celý sněm mlčel (Sk 15,12), když se připravoval se na přijetí Pavlova a Barnabášova svědectví o znameních a zázracích, které Bůh vykonal mezi národy. To nám připomíná, že ticho v církevním společenství umožňuje bratrskou komunikaci, kde Duch Svatý spojuje názory, protože on je harmonie.“

První týden synody

Na této cestě jsme od roku 2021 a nyní zažíváme další etapu procesu: XVI. řádné generální shromáždění biskupské synody. Je zde velká radost ze společného setkání, účasti a setkání tváří v tvář, když rosteme v přátelství a vzájemném sdílení. Na této synodě jsme v procesu odpovídání na Boží volání jako bratři a sestry téhož milosrdného Otce. S něhou a milosrdenstvím nás Bůh vyzývá k budování bratrství, inkluzivity, spravedlnosti a míru ve světě. Dynamika Boží lásky prohlubuje náš smysl pro povolání. S pohledem upřeným na Ježíše a jeho milosrdenství se radujeme z větší účasti osob, které dříve nebyly zahrnuty do těchto rozhovorů: žen, laiků, církevních vedoucích a vedoucích s postižením. Společně se modlíme a rozlišujeme, společně pokračujeme v prohlubování našeho porozumění Boží lásce.

Postoupili jsme od vězňů doktríny k naslouchání srdcem, které osvěcuje intelekt. Cítím, že jsme všichni tímto shromážděním osvíceni. V tomto synodálním procesu Boží láska naplňuje naše srdce a dává nám milost nové moudrosti. Bůh nám dává novou vizi a nauku církve, která se rodí z lásky, kde pastorační prioritou je skutečnost, že církev je pro všechny.

Moje zkušenost z těchto dnů je, že znamení časů nás nutí udržovat chudé ve středu pozornosti, protože oni jsou trpícím tělem Kristovým. Udržujeme ve středu ty, kteří jsou chudí, ať už duchovně nebo fyzicky, jako jsou migranti z donucení, oběti válek nebo oběti zneužívání. Díky této dynamice jsou Pánovy rány umístěny do středu pozornosti. Když církev doprovází, uzdravuje a rehabilituje, je pozvána k ponížení a pokoře. Toto je cesta, kterou nás naučil Pán, který ve svém vtělení trpěl s chudými. Jsme také pozváni, abychom trpěli s chudými, doufali s chudými a prožívali vzkříšení s chudými, když radostně přijímáme Boží požehnání.

Tento první týden generálního shromáždění byl časem naslouchání a naděje, růstu ve víře a budování církve, která je místem univerzálního bratrství.


Zdroj/Foto: jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
17.7.2024 Kam směřovat po XVI. generálním shromáždění biskupské synody? (1)
18.6.2024 Papež František připravuje dokument o Nejsvětějším Srdci Ježíšově
10.1.2024 Chvilka nad Fiducia supplicans
25.10.2023 Směrem k církvi, která se modlí, je pokorná a naslouchá
23.10.2023 Pro naši hlubší účast na synodě ještě není pozděNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


Ignaciánská duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Zrušení řádu v roce 1773

Bula Exposcit debitum


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil