Dnes je 21. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

Ignác z Loyoly – Panna Maria na cestě

Pondělí, 12.12.2022
Pondělí po 3. neděli adventní (Mt 21,23–27) 12. 12. 2022
Jsme na cestě, a proto stále voláme: Slyš naše volání. Ať příchod tvého Syna mezi nás osvítí temnoty našeho srdce. Pro Ignáce bylo cestování životním stylem. Sám sebe nazýval poutníkem. Mohu se i já tak nazývat? Vydejme se na pouť od věcí viditelných k tomu, co je neviditelné. Svou poutní cestu zahájil celonočním bděním před oltářem Panny Marie v Aránzazu, kde se modlil o novou sílu na cestu. Nelze nezmínit Mariin titul, který v baskičtině zní: Jsi pod trním. Podle pověsti našli obraz ukrytý v trní. Prožil zde něco, na co nemohl nikdy zapomenout: „Když mi Bůh, náš Pán, učinil milost, abych vykonal nějakou změnu ve svém životě, pamatuji si, že...

Ignác z Loyoly – oheň nově obrácených

Neděle, 11.12.2022
3. neděle adventní (Mt 11,2–11) 11. 12. 2022
V adventu prosíme: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy. Nedostatek radosti je příznak duchovní nemoci. O Ignáci nelze říci, že by se obrátil, protože on od víry nikdy neodpadl. Svou víru prožíval zcela konkrétně na královském dvoře, pravděpodobně navštěvoval bohoslužby, ale životní styl byl poněkud odlišný. Nebyl to svatý Pavel, apoštol bojující za víru, který byl sražen k zemi před branami Damašku a po svém obrácení bojoval za Kristovo království na zemi. Ignácovo obrácení bylo zpočátku pobídkou, kterou plně nepochopil. Chtěli ji následovat. Na začátku je to však podle jeho představ. Po přečtení životů svatých nosil v hlavě...

Ignác Loyola – nikdy není pozdě

Sobota, 10.12.2022
Sobota po 2. neděli adventní (Mt 17,10–13) 10. 12. 2022
Advent je naplněn symboly světla. Prosíme o to, aby v našich srdcích vzešlo světlo Boží slávy. Kristův příchod zapudí všechny temnoty noci. Tehdy se ukáže, že jsme synové světla. Někdy jsme jako domýšliví netopýři, když utíkáme před světlem, které přináší poznání. „Domýšlivá samolibost nedovolí rozptýlit mlhu zastírající oči.“ (Theodoretos z Kyrru) Ignác začal studovat až velmi pozdě. Proč? Jeho horlivost v duchovních věcech k němu přitahovala lidi. To vzbudilo zájem inkvizice. Začalo vyšetřování a výslechy. Iñigo byl dvakrát zatčen a strávil dva měsíce v okovech. Vždycky slyšel to samé: Nemáš žádné vzdělání, jak můžeš učit! Soudci mu proto...

Svatý Ignác – mistr správné míry

Pátek, 9.12.2022
Pátek po 2. neděli adventní (Mt 11,16–19) 9. 12. 2022
Jsme zváni adventní ránem vždy znovu, abychom s neúnavnou bdělostí očekávali slavný příchod jednorozeného Božího Syna a spěchali mu vstříc s vírou a láskou. Jak? Tím, že nacházíme v životě správnou míru, jak věci užívat a neužívat. Ignác o tom nepřekonatelným způsobem hovoří ve Východisku a základu svých Duchovních cvičení. Máme věcem navracet účel, pro který je všechno stvořeno. Počátkem je vždy hluboké poznání toho, že jsme obdarováni. Dotek obdarování otevírá nové perspektivy. Každé věci, které se mi dostává, se mohu ptát, kam mne chce dovést. Všechny „ostatní věci na světě jsou stvořeny pro člověka, a aby mu pomáhaly...

Ignác – syn naší Paní

Čtvrtek, 8.12.2022
Čtvrtek, Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu (Lk 1,26–38) 8. 12. 2022
Iñigo si přál před svým obrácením sloužit velmi vznešené dámě, značně převyšující jeho šlechtický rod (Poutník, 6). Byl touto představou silně zaujat, stále se jí zabýval. V pravou chvíli se však objevila jiná Paní, k níž přilnulo světcovo srdce. Jeho marnivé myšlenky upadly v zapomnění tváří v tvář posvátným touhám, které choval a které v něm potvrdilo následující vidění. Jednou v noci, když se probudil, uviděl obraz Panny Marie se svatým Dítětem Ježíšem (Poutník, 10). Je nemožné popsat, co vše v tomto mystickém prožitku okoušel. Jen věděl, že se jej Bůh dotkl. Otec Ignác oslovuje Marii mnoha krásnými tituly. Nejkrásnější je asi velmi prosté oslovení: „naše Paní“...

Ignác Loyola – muž vděčnosti

Středa, 7.12.2022
Středa po 2. neděli adventní; sv. Ambrože (Mt 11,28–30) 7. 12. 2022
Děti se zpravidla učí tři základní slova, z nichž jedno je děkuji. Je v něm obsažen postoj, který svatý Ignác velmi miloval: vděčnost. „Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční.“ (Kol 3,12–15) Podle Ignáce nevděk vše ničí. Když se zlo a hřích posuzují tváří v tvář božské dobrotě, mezi všemi myslitelnými...

Ignác a růženec

Úterý, 6.12.2022
Úterý po 2. neděli adventní (Mt 18,12–14) 6. 12. 2022
Růženec byl v době Ignácově téměř neznámý, nicméně podstatou této modlitby není jen opakování Zdrávasů, ale zároveň rozjímání o tajemstvích života a smrti našeho Pána Ježíše Krista. A na to svatý Ignác nikdy nezapomněl. Nešlo mu ani o dlouhé hodiny modlitby – byli mezi jeho příznivci i tací, kteří se bouřili proti tomu, že nemohou modlitbě věnovat mnoho hodin. Kladl důraz na konkrétní čas věnovaný pouze Bohu. Modlitba byla pro něj životem, nejen součástí života. Jeho známá zásada hledat a nacházet Boha ve všem a všechno v Něm nám naznačuje, že život se má stát neustálou modlitbou, tj. být v Bohu a s Bohem. Vždyť růženec můžeme...

Ignác tančící

Pondělí, 5.12.2022
Pondělí po 2. neděli adventní (Lk 5,17–26) 5. 12. 2022
Protože víme, že Ignác pobýval na královském dvoře, můžeme s jistotou předpokládat, že se naučil tehdejší dvorní tance. V jeho pamětech prosvitne nečekaně vzpomínka, jak mu tehdy hlavou létaly myšlenky na krásnou dámu, pro kterou by udělal něco nepředstavitelně velkého. Mezi mnoha zbytečnými záležitostmi, které se mu vtíravě podbízely, byla jedna velmi urputná. Chytla ho za srdce, takže se jí zabýval dvě, tři nebo dokonce čtyři hodiny, aniž by si všiml, jak čas rychle promarnil. Snil o tom, co bude dělat ve službách jisté dámy, o tom, jak se k ní vydá na cestu, o básních a slovech, jimiž ji osloví, a nakonec o válečných hrdinstvích, jež podstoupí...

Ignác z Loyoly a jeho zbožnost

Neděle, 4.12.2022
2. neděle adventní (Mt 3,1–12) 4. 12. 2022
Ignácova zbožnost měla tři veličiny: almužnu, modlitbu, sebezápor. Žádat o almužnu nemělo v jeho životě po obrácení nic do činění s žebráním. Byla projevem důvěry v Boha. A tento životní styl přenesl i na své první společníky. Co je naučil? Dělit se s ostatními o to, co sám dostal. Když neměl nic, šel prosit druhé. Potřeboval pytel sucharů pro plavbu do Svaté země. Získal je ještě před naloděním. Když poté objevil pět nebo šest grošů, které mu zbyly z toho, co vyžebral od dveří ke dveřím, „nechal je na lavici poblíž břehu“ (Poutník, 36). Jeho modlitba spočívala ve stálém vztahu s Otcem a Synem. Neustále mluvil s Bohem. A tento rozhovor měl mnoho podob...

Ignác z Loyoly – snílek pevně stojící na zemi

Sobota, 3.12.2022
Svátek svatého Františka Xaverského SJ (Mk 16,15–20) 3. 12. 2022
Známe Ignáce jako rytíře. Nebylo snadné s ním pohnout. Stál nohama pevně na zemi. Když šlo o věci cti (v prvních letech) nebo o věci Boží (později), neustupoval. O tom svědčí i obvinění, která proti němu byla neustále vznášena. Byl ve vězení. Proč? Byl obviněn z kacířství; opakovaně předvoláván; když se dozvěděl o stížnosti na něj podané, sám se vydal k inkvizitorům. Neváhal požádat o písemné zproštění viny. V tomto ohledu byl pevný. Zde je příklad jedné takové události. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu se Ignác chtěl vrátit do vlasti, protože tamní vzduch by mu podle lékařů pomohl. Těsně před odjezdem z Paříže dostal zprávu, že byl nahlášen...

< předcházející   další >


Náš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil